Blog Image

Detektoristen

Kontakt:

detektoristen@sverigesmetallsokarforening.se

Månadens profil

Månadens profil Posted on Tue, January 14, 2014 22:59:55

Hans Rosie

Namn: Hans Rosie
Ålder: 49 år
Yrke: Skyltmakare
Bor: Höganäs 2 mil norr om Helsingborg.
MD: Minelab Xterra 705
Medlems nr: 1008

När började du använda MD & varför?

Jag köpte min första detektor för 13 år sen, som var en
Bountyhunter, hittade den på en dansk webbutik som sålde dessa till ett bra
nybörjarpris, 1700:-, en ganska basic modell, men det blev faktiskt en hel del
strandfynd med den ändå. Jag har alltid varit en “letare” och uppskattar
verkligen kombinationen harmoni och spänning där man är helt ovetande om vad som
ska dyka upp, mycket spännande, och var kan man finna den kombinationen bättre
än vid detektering?

När jag började för 13 år sen blev det uteslutande ensamturer för
mig, ingen runt om var intresserad av att hänga med, men nu när forumet och
föreningen tagit form har det blivit riktigt kul när man träffat likasinnade på
de olika träffarna, det lär bli fler sådana framöver.

Bedömning av fynd med de danska kollegerna.

Söker helst på:
Mark med någon slags historik, det behöver inte vara vikingatid eller liknande,
utan en gammal dansbana eller marknadsplats är lika spännande. Sen är det ju de
danska och engelska rallyn som dyker upp några gånger om året, har varit på ett
i Danmark och kan klart rekommendera detta till er som inte provat ännu.

Bästa fynd:
Turkisk derham från 800-talet, funnen på åkermark en kvart innan höstrallyts
avslut, ett häftigt fynd som jag givetvis fick skicka in till riksmuseet i
Köpenhamn, men det var helt okej, kanske blir danefae på det någon gång
framöver.

Senaste fyndet:
Samma turkiska derham faktiskt, har inte blivit mer turer i höst och vinter.

Bilderna på bästa fynden 2013:

Derham samt 1 skilling danske 1771.Årskiftet 2013/2014 har för oss detektorister en annorlunda innebörd.

Senaste nytt Posted on Tue, January 14, 2014 22:54:52

Med en ny Kulturminneslag har reglerna för bruk av metallsökare till viss del skrivits om.

Hur ser din Länsstyrelse på lagändringen? Ändrar dom åsikt, eller ställer dom sig lika positiva/negativa till vår hobby?

Jag har låtit Sveriges samtliga Länsstyrelser svara på tre frågor om hobbybruk av metallsökare, lagändringen samt inställningen till dessa.

De flesta har valt att svara, och svaren har varit mer eller mindre informativa.

Frågorna:

1. Vad är er inställning till hobbybruk av metallsökare?

2. Har ni för avsikt att ändra er inställning i samband med lagändringen den 1/1 2014?

3. Hur ser ni på ett, eventuellt framtida, utvecklat samarbete mellan hobbydetektorister och Svenska myndigheter?

Blekinge Län: (Magnus Petersson)

1. Om inställningar till hobbybruk upplever jag som irrelevant och felställd fråga då vi på länsstyrelsen inte förhåller oss till inställningar. Vi förhåller oss till hur lagarna är formulerade. Utifrån detta har vi ambitionen att vårda vårt kulturarv genom att med olika medel se till att det bevaras och brukas på bästa sätt. Vi har gett tillstånd till hobbybrukare att gå på platser där det inte riskeras att fornlämningar berörs. Hur det blir i fortsättningen är lite beroende av hur den nya lagen formuleras.

2. Det finns ingen inställning att ändra.

3. Det finns inget behov hos Länsstyrelsen att samarbeta med hobbydetektorister. Vill ni delta i arkeologiska projekt så rekommenderar vi er att kontakta de grävande institutioner som finns spridda över landet.

Dalarnas Län: (Fredrik Sandberg, Länsantikvarie)

1. Vi är medvetna om att hobbyletning är ett stort intresse bland många och det visar ju bl.a. på ett historieintresse som vi verkligen vill uppmuntra, frågan är bara hur? Metallsökning kombinerad med grävning som inte kombineras med andra typer av arkeologiska metoder på känsliga fornlämningsplatser ett reellt bekymmer, eftersom det skadar mer än det hjälper. Idag ger vi tillstånd till hobbyletning med metallsökarei områden som inte är arkeologiskt känsliga.

2. Länsstyrelsen Dalarna avser inte att ändra hanteringen av metallsökarärenden, utan vår bedömning är att nuvarande ordning kommer att fungera bra även med den nya lagstiftningen.

3. Sökande med metalldetektor visar på ett aktivt historieintresse som med rätt hantering och i kombination med andra undersökningsmetoder kan bidra till ökade kunskaper. Länsstyrelsen Dalarna har idag inga personella möjligheter att aktivt delta i ett samarbete med just hobbydetektorister och vi är angelägna om att markundersökningar görs av eller i samarbete med professionella och av länsstyrelsen godkända undersökare. Vi vill därför hänvisa till Dalarnas museum och andra arkeologiska institutioner och företag som utför underökningar i länet.

Gotlands Län: Har ej blivit tillfrågade.

Gävleborgs Län: (Anders Holmstedt, Antikvarie)

1. Länsstyrelsen har ingen ”egen” inställning som skiljer sig från bestämmelserna i 2 kap. 18 – 20 §§ KML. När det gäller hobbybruk beviljar vi i allmänhet tillstånd för sökning på badstränder, campingplatser och liknande men kan begränsa sökområdena om vi anser att fornlämningar kan komma att beröras. Vi har alltid krav på noggrant definierade sökområden som skall redovisas på karta.

2. Nej

3. Länsstyrelsen ser inget behov av samarbete med hobbydetektorister. Däremot har Länsstyrelsen inget att invända mot att kunniga hobbydetektorister deltar i arkeologiska undersökningar under ledning av arkeologiska företag där fyndhantering, konservering och omhändertagande av föremål sker sakkunnigt, är finansierat och där Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet.

Hallands Län: (Jenny Nord, Antikvarie)

1. Vi på Länsstyrelsen i Halland har under de senaste åren haft en kraftig ökning av antal metalldetektoransökningar för hobbybruk. Det är framför allt sandstränderna som ansökningarna gäller men även andra områden är av återkommande intresse. För ett par år sen hade vi ca 20 ansökningar, förra året var det strax över 40 ansökningar och i år har vi fått in närmare 120 ansökningar. Vår inställning till hobbydetektering är traditionellt sett god, vi har många goda stränder i länet som är lämpliga för hobbydetektering. Men länet har också en mycket stor mängd fornlämningar och fornlämningsmiljöer som innebär att beslutsfattandet blir en tidsödande granskning. Sammantaget har den stora ökningen av metalldetektoransökningar föranlett att vi behövt ta fram nya rutiner för denna typ av ärenden. Detta kommer att gälla från och med årsskiftet.

2. Förändringen av våra rutiner sammanfaller med lagändringen men beror mindre på den utan beror snarare på den stora ökningen av metalldetektorärenden som tar oproportionerligt mycket tid. Det är svårt att bedöma om den nya kulturmiljölagen kommer att påverka hur vi hanterar metalldetektorärenden, eftersom RAÄ inte har kommit med allmänna råd för denna ännu.

3. Våra förenklade rutiner kanske kan ses som en inledning till ett möjliggörande av ömsesidigt förtroende och samarbete mellan svenska metalldetektorföreningen och Länsstyrelsen? Vi ser positivt på framtida möjligheter, men det är ännu svårt att se hur ett praktiskt samarbete ska gå till.

Mer om Hallands förändrade rutiner kommer längre fram i tidningen!

Jämtlands Län: (Olle Hörfors, Arkeolog/Antikvarie)

1. Det finns ett generellt förbud mot användning av sökare. Undantag kan dock göras för specifika ändamål, på specifika platser. Den som vill använda metallsökare ska inkomma med en ansökan, där den fastighet där man avser att söka och ändamålet med sökningen ska framgå. Tillstånd ges endast om också markägaren ger tillstånd. Båda handlingarna ska kunna uppvisas tillsammans.

2. Lagändringen betyder inga avvikelser från dagens praxis.

3. Det är svårt att se var ett sådant samarbete skulle gå ut på, då vi har egna resurser och kunskap på detta område.

Jönköpings Län: (Bo Annuswer, Arkeolog)

1. Länsstyrelsen har ingen ”egen” inställning som skiljer sig från bestämmelserna i 2 kap. 18-20 §§ KML. Vi lämnar tillstånd för hobbybruk under förutsättning att det inte berör fornlämning, fornlämningsområde eller platser där utreningar om fornlämningar inte är gjorda

2. Nej

3. Länsstyrelsen ser inget behov av samarbete med hobbydetektorister. Däremot har Länsstyrelsen inget att invända mot att kunniga hobbydetektorister deltar i arkeologiska undersökningar under ledning av arkeologiskt företag där fyndhantering, konservering och omhändertagande av föremål är finansierat och där Länsstyrelen har fattat beslut i ärendet.

Kalmar Län: (Jenny Sundström)

1. Vi hanterar prövning av tillstånd enligt bestämmelserna i 2 kap 18-20 §§ KML.

2. Nej

3. Vi ser idag inget behov av detta. Frågan bör ställas till den nationella antikvariska myndigheten Riksantikvarieämbetet. Om RAÄ utifrån egna, internationella eller egna erfarenheter bedömer att de allmänna råden ska formuleras på annat sätt, så får vi då ta ställning till hur vi ska agera.

Kronobergs Län: (Markus Boxe, Antikvarie/Arkeolog)

1. Länsstyrelsen handlägger alla ansökningarna enligt bestämmelserna i kulturminneslagens 2 kap, 18-20 §§.

2. Länsstyrelsen kommer att handlägga alla ansökningarna enligt bestämmelserna i kulturmiljölagens 2 kap, 18-20 §§.

3. Länsstyrelsen har inte till uppgift att agerar på ett sådant sätt att sammarbete med enskilda hobbydetektorister eller dess organisationer skulle vara aktuellt. Länsstyrelsen ser dock gärna att det finns goda relationer till de ideella organisationerna inom kulturarvssektorn och ser inga hinder i att hobbydetektorister sammarbeta med arkeologiska institutioner/företag där undersökningarna föregås av Länsstyrelsens beslut.

Norrbottens Län: (Ann-Christin Burman)

1. I vår prövning av ansökningar om användning av metallsökare utgår vi ifrån bestämmelserna i 2 kap. 18-20 §§ Lagen om kulturminnen (1988:950) m.m. samt Riksantikvarieämbetets allmänna råd från 1993. Det händer att tillstånd för hobbybruk ges, om det är områden som inte är arkeologiskt känsliga.

2. Precis som med nuvarande lag kommer vi att ge tillstånd utifrån det utrymme som lagen ger och utifrån den nya vägledning som Riksantikvarieämbetet tar fram.

3. Vi har inte haft anledning att fundera på denna fråga då något sådant ärende, mig veterligen, aldrig varit aktuellt i Norrbotten. Vi kan därför i nuläget inte ha någon särskild uppfattning om detta.

Skånes Län: Har valt att inte svara.

Stockholms Län: Har valt att inte svara.

Södermanlands Län: (Åke Johansson, Länsantikvarie)

1. Länsstyrelsen har ingen ”egen” inställning som skiljer sig från bestämmelserna i 2 kap. 18-20 §§ KML. Gällande tillstånd för hobbybruk beror det helt på vad och var som det söks tillstånd. Men vi både ger tillstånd och avslag.

2. Nej

3. Länsstyrelsen ser inget behov av samarbete med hobbydetektorister. Däremot har Länsstyrelsen inget att invända mot att kunniga hobbydetektorister deltar i arkeologiska undersökningar under ledning av arkeologiskt företag där fyndhantering, konservering och omhändertagande av föremål är finansierat och där Länsstyrelen har fattat beslut i ärendet.

Uppsala Län: Har valt att inte svara.

Värmlands Län: (Emma Eriksson, Antikvarie)

1. Länsstyrelsen har ingen ”egen” inställning som skiljer sig från bestämmelserna i 2 kap. 18-20 §§ KML.

2. Nej

3. Länsstyrelsen ser inget behov av samarbete med hobbydetektorister. Däremot har Länsstyrelsen inget att invända mot att kunniga hobbydetektorister deltar i arkeologiska undersökningar under ledning av arkeologiskt företag där fyndhantering, konservering och omhändertagande av föremål är finansierat och där Länsstyrelen har fattat beslut i ärendet.

Västerbottens Län: (Nina Karlsson, Antikvarie)

1. Vid prövning av ansökningar om metalldetektordispenser utgår vi ifrån gällande lagstiftning och vägledning. Vi har i viss utsträckning gett dispens för hobbyletning som omfattar mindre ytor i områden som inte är arkeologiskt känsliga.

2. Vi planerar inte att ändra vår hantering av dispensansökningar eftersom vi bedömer att den inte kommer att påverkas av förändringarna i lagstiftningen.

3. Det är naturligtvis viktigt för kulturmiljövården i länet att det finns ett ömsesidigt förtroende och goda kontakter mellan Länsstyrelse och hobbydetektorister. Särskilt med tanke på att det finns problem med mer omfattande metallsökande, bland annat när det gäller föremålskonservering, tillsyn och uppföljning. För att undvika dessa problem ser vi helst att hobbydetektorister samarbetar med arkeologiska institutioner eller företag i arkeologiska undersökningar där fyndhantering, konservering och omhändertagande av föremål är finansierat och där Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet.

Västernorrlands Län: (John Molin, Antikvarie/Arkeolog)

1. Vi beviljar vanligen inte ansökningar om att få använda metallsökare för hobbybruk, då vi anser att det inte är lagstiftningens avsikt att hobbybruk ska utgöra giltigt skäl till dispens från förbudet. Denna tolkning av KML har visat sig hålla när överklagade beslut prövats av Kammarrätten. Många

länsstyrelser ger likväl tillstånd för hobbybruk, men vi anser att de ibland tolkar gällande lagstiftning på ett alltför generöst, eller rentav felaktigt, sätt.

2. Formuleringen ”ändra inställning” är kanske något felaktig i sammanhanget. Vi är självklart skyldiga att följa den nya kulturmiljölagen från och med 2014-01-01. Jag har inte hunnit granska förarbetet till den nya lagskrivningen i detalj, men är tämligen säker på att en målsättning med den nya lagen är att lätta på restriktionerna mot hobbyletning. Efter årsskiftet kommer vi därför sannolikt att bevilja betydligt fler ansökningar om att få använda metallsökare för hobbybruk. Naturligtvis gäller en del grundförutsättningar för att ansökningar ska kunna beviljas; bland annat att ansökan är seriös, att sökområdet är väl avgränsat och inte innehåller kända fornlämningar samt att risken är liten att stöta på hittills okända fornlämningar.

3. Vi ser positivt på utvecklat samarbete med metalldetektorister, helst då i samarbete med Länsmuseets arkeologer då det är viktigt att fynddokumentation och urval till konservering görs korrekt. Redan idag finns ett sådant samarbete, där intresserade metalldetektorister kan delta i Länsmuseets arbete med att försöka lokalisera ”försvunna” förhistoriska och historiska platser. Personligen tror jag tyvärr att omfattningen av ett utökat samarbete med metalldetektorister kan komma att begränsas av rent ekonomiska skäl i dagsläget. Ju fler arkeologiska föremål som plockas upp ur jorden desto större blir behovet av föremålskonservering för att fynden ska kunna bevaras under lång tid framöver. De senaste åren har tyvärr konserveringskostnaderna skjutit i höjden, och idag har vare sig länsstyrelser eller Riksantikvarieämbetet särskilt stora resurser för att bekosta konservering.

Västmanlands Län: (Anna Onsten-Molander, Antikvarie)

1. Länsstyrelsen har ingen ”egen” inställning som skiljer sig från bestämmelserna i 2 kap. 18-20 §§ KML. Gällande tillstånd för hobbybruk beror det helt på vad och var som det söks tillstånd. Men vi både ger tillstånd och avslag.

2. Nej

3. Länsstyrelsen ser inget behov av samarbete med hobbydetektorister. Däremot har Länsstyrelsen inget att invända mot att kunniga hobbydetektorister deltar i arkeologiska undersökningar under ledning av arkeologiskt företag där fyndhantering, konservering och omhändertagande av föremål är finansierat och där Länsstyrelen har fattat beslut i ärendet.

Västra Götalands Län: Har valt att inte svara.

Örebro Län: (Anders Kritz, Lars Sundström, Maria Waldebrink)

1. Hobbyletning av borttappade föremål med hjälp av metallsökare är ett stort intresse för många personer i Sverige. Vi ser detta som ett sätt att närma sig historien och stimulera ett historieintresse. Redan idag betraktar vi hobbyletning som skäl för tillstånd att använda metallsökare i områden som inte är arkeologiskt känsliga.

2. Vår bedömning är att nuvarande inställning/hantering till metallsökarärenden kommer att fungera bra även med den nya lagstiftningen. Den nya möjligheten för länsstyrelsen att ställa villkor för tillstånden kan dessutom innebära en mer flexibel hantering av ansökningarna.

3. Länsstyrelsen i Örebro har redan idag en bra relation till länets metalldetektorister och vi utvecklar gärna relationerna. Användandet av metallsökare kan för vissa vara en väg att utveckla sitt

intresse för historia. Genom sina resultat kan metalldetektoristerna i sin tur bidra med ökad kunskap om delar av vår historia. Ett väl fungerande förhållande mellan länsstyrelse, metalldetektorister och inte minst lokala museer kan även bidra till att förhindra plundring och olagligt användande av metallsökare. Det finns en stor potential med ett nätverk eller en förening av metalldetektorister som har bra kontakt med Länsstyrelsen och stark lokal förankring.

Vi ska däremot inte sticka under stol med att det också finns problem och svårigheter som ligger i vägen för ett mer utvecklat metallsökande. I dagsläget finns exempelvis inte pengar till konservering för de föremål som påträffas eller för att utveckla den tillsyn och uppföljning av metallsökandet som kommer att behövas.Det är naturligtvis viktigt för kulturmiljövården i länet att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan Länsstyrelsen och metalldetektoristerna.

Östergötlands Län: Har valt att inte svara.

Till sist: Vissa Lst-anställda runt om i landet har ställt sig frågande till att jag valt formuleringen ”vad är er inställning… ?”. Vissa har även uppvisat tecken på att ha blivit provocerade av frågan.

Jag vill därför tillägga ett kort förtydligande. I Sverige har/hade vi en kulturminneslag som lämnade öppet för Sveriges länsstyrelser att själva avgöra om hobbybruk av metallsökare är acceptabelt eller ej. Vissa godkänner sådana ansökningar, andra inte. Alla utgår dock ifrån samma lag, en lag man använder som bevis för sin egna åsikt. Därför handlar det inte enbart om beslut tagna utifrån det lagen säger, utan även de lokala Länsstyrelsernas inställning till det som lagen säger. Därav uttrycket ”inställning”.


/ Erik SöderströmLst Halland – Ett föredöme inom stranddetektering

Artiklar Posted on Tue, January 14, 2014 22:31:06

Att använda metallsökare på sandstränder är mycket populärt inom
vår hobby, och kanske är det just tappade smycken och värdesaker som främst
lockar. För även om sandstränder generellt sett innehåller mycket skräp är
chanserna relativt goda att finna fynd av hög kvalité. Vissa detektorister gör
sig även en god timlön på upphittade bruksmynt.

Men med ett ökande intresse ökar även arbetsbördan för
Länsstyrelsen i fråga. Många är vi som får vänta länge på svar, trots att
strandområdet i fråga är välbesökt sedan tidigare, av andra detektorister med
tillstånd. Det finns dock lösningar på problemet, och Länsstyrelsen i Hallands
Län ligger i framkant.

”För ett par år sen hade vi ca 20 ansökningar, förra året var det
strax över 40 ansökningar och i år har vi fått in närmare 120 ansökningar. Vår
inställning till hobbydetektering är traditionellt sett god, vi har många goda
stränder i länet som är lämpliga för hobbydetektering. Men länet har också en
mycket stor mängd fornlämningar och fornlämningsmiljöer som innebär att
beslutsfattandet blir en tidsödande granskning. Sammantaget har den stora
ökningen av metalldetektoransökningar föranlett att vi behövt ta fram nya
rutiner för denna typ av ärenden.” säger Jenny Nord, Antikvarie på Lst Halland.

De nya rutinerna är enkla och till synes effektiva. Ett antal
stränder väljs ut, som med utgångspunkt ur kulturminneslagen, har funnits
lämpliga för hobbyletning. Dessa namnges och numreras för att sedan läggas ut på
hemsidan i en färdig ansökningsblankett med karta. Länsstyrelsen kan då utan
granskning (eftersom denna redan är gjord) och med snabbhet godkänna ansökan.
För övriga ansökningar som berör andra områden kommer handläggningstiden bli
längre då dessa ärenden kräver en noggrannare granskning.

”Vi hoppas på två saker med de nya rutinerna; dels att de ska
leda till kortare handläggningstider för hobbydetekteringsansökningarna, men
också att vi ska kunna styra dessa aktiviteter till mindre känsliga områden i
länet.” säger Jenny Nord.

De nya rutinerna började gälla den 1 januari 2014.

/ Erik Söderström