Idag för ett år sedan deltog elva medlemmar från Sveriges Metallsökarförening i ett arkeologiskt forskningsprojekt vid Borgeby slott i Skåne. Projektet genomfördes under ledning av Anders Ödman, docent emeritus vid Lunds Universitet, samt Chatarina Ödman, Malmö Museer.

Borgeby ligger vid Kälvingeåns nedre lopp och är platsen för en vikingatida trelleborg. Enligt rådande uppfattningar är den anlagd av Harald Blåtand i slutet av 900-talet, men Anders Ödman hoppas kunna finna belägg för att den har ännu äldre anor. Under medeltiden uppfördes en tegelborg omgärdad av en vallgrav på platsen. Porttornsbyggnaden från denna tid står kvar än idag. Under vikingatiden var vattennivån en meter högre än idag. Ett av projektets mål var att finna belägg för havsanknuten sjöfart på platsen. Metalldetektorundersökningen syftade till att finna vikingatida fartygsnitar i strandlängderna, vilket skulle belägga förekomsten av sjöfart vid borgen. Under två dagar i högsommarens värmebölja avsöktes ett väl utvalt område norr om kyrkan, som under vikingatiden ska ha varit en lagun.

Det var en fantastiskt spännande och lärorik upplevelse, även då undersökningen inte resulterade i några fartygsnitar. De nitar som påträffades var så små att de kan ha suttit i mindre ekor med en bordtjocklek på drygt 10mm. Övriga föremål som framkom var bl.a. blykulor och blysmältor, ett grytfragment, en möjlig fingerring av kopparlegering, en doppsko, en fin dansk silverknapp från 1700-talet. I vanlig ordning plockades även upp stora mängder recent skrot.

Metallsökarundersökningen var bara en av flera delar inom projektet. Området har karterats med lidarteknik, vilket har möjliggjort detaljerade uppskattningar av tidigare strandlinjer. Nere vid strandängarna togs jordprover med rysseborr, vilket bekräftade att vatten stått i lagunen. I ån utfördes även marinarkeologiska insatser som kompletterade tidigare resultat av side-scan sonar undersökning som utfördes 2010. Uppe vid borggården undersöktes ytorna med georadar och resistivitetsundersökning, bl.a. för att kartlägga vallgravens utbredning. Utöver det vetenskapliga fältarbetet anordnades även utåtriktade publika aktiviteter i samband med fältdagarna. Anders Ödman höll i ett uppskattat föredrag om Borgebys historia i relation till de övriga trelleborgarna. För barnen fanns möjlighet att prova på att gräva efter fynd under ledning av arkeologer, samt studera det biologiska livet i ån.

Vi vill tacka Anders Ödman och alla andra inblandade för möjligheten att få delta i detta spännande projekt. Vi hoppas att projektet får en lysande fortsättning och ställer gärna upp med ideell arbetskraft vid vidare behov av metallkartering.

Foto: Michael Lander