Åtta hobbydetektorister från Sveriges Metallsökarförening deltog i en arkeologisk efterundersökning i Kungsängen utanför Stockholm. Bakgrunden till uppdraget var att en av våra medlemmar under våren påträffade ett ensamfunnet islamiskt silvermynt, präglat i Bagdad under 780-talet. Länsstyrelsen valde att betrakta fyndet som en möjlig indikation på en fornlämning, och stoppade fortsatt sök på fyndplatsen. Vidare togs ett beslut om att en efterundersökning skulle utföras, med syfte att ta reda på om fyndet var en del av en fornlämning, eller ett lösfynd. I kravspecifikationen för uppdraget angavs att undersökningen skulle genomföras i samarbete med upphittaren.

I samråd med arkeologen som tog sig an uppdraget kunde sedan ytterligare ideella deltagare från föreningen inkluderas i projektet. Frédéric Elfver, ansvarig arkeolog för projektet menar att tillskottet i arbetsstyrkan möjliggjorde en högre ambitionsnivå vid undersökningen.
– Utan insatsen från Olle och hans kollegor hade efterundersökningen i Kungsängen varit tvungen att avgränsas till det omedelbara närområdet för det initiala fyndet. Nu fick vi nära nog en helhetsbild av ploglagret (det översta matjordsskiktet) i det aktuella området.

Den 15 juni avsöktes området av Frédéric Elfver, tillsammans med åtta detektorister från SMF. Kommunens parkförvaltning hade bistått med gräsklippning, vilket gav upphov till goda förutsättningar för metallsökning. Vid undersökningen påträffades bland annat ett antal ensamfunna mynt från 17-1900-tal och 9,5kg recent metallskrot. Inget förhistoriskt material påträffades. Länsstyrelsens valde trots det blygsamma resultatet att gå vidare med etapp 2, vilket innebar att ett antal sökschakt drogs över området. Vi väntar fortfarande på resultatet av denna insats.

Vi är glada över att få ha varit en del av detta spännande projekt, och vill tacka både Frédéric Elfver och Länsstyrelsen i Stockholms län som gjorde detta möjligt. Utöver den praktiska nytta som vårt deltagande innebar, vill vi mena att möjligheten till erfarenhetsutbyte och knutna kontakter var minst lika värdefullt.
– Samarbete mellan den svenska arkeologin och metallsökarhobbyn är fortfarande en sällsynt företeelse, men jag hoppas att vi tillsammans kan få till stånd ett bättre samarbetsklimat, eftersom vi alla vinner på det. Menade Frédéric Elfver.

Vi instämmer, och hoppas att denna typ av samarbeten blir vanligare framöver. Sveriges Metallsökarförening verkar för att metallsökarhobbyn ska betraktas som en resurs på flera plan i samhället. På flera områden är föreningen redan en etablerad aktör, och har bl.a. anlitats av Polisen, Missing People, städat stränder i samarbete med Håll Sverige Rent, och hjälpt otal privatpersoner att återförenas med förlorade vigselringar. Vi ser dock även stora behov av vår kompetens och ideella arbetskraft inom kulturmiljövården, inte minst vad gäller det hotade kulturarvet i Sveriges ploglager. Under senare år har insikten om fornsakernas utsatthet i aktivt brukad jordbruksmark blivit allt mer etablerad, både vad gäller de tunga jordbruksmaskinernas, och de försurade jordarnas fördärvande påverkan på fornsakerna. Kulturmiljövården har dock varken ambition eller resurser att undsätta detta hotade kulturarv.

Ploglagrets omrörda kontext erbjuder utmärkta möjligheter för en seriös metallsökarhobby att bidra till att rädda fornsakerna undan destruktion, utan att kontextuell och stratigrafisk information riskerar att gå förlorad. Nuvarande lagstiftning hindrar oss dock att bidra inom detta område på eget initiativ. Detta måste istället ske inom ramen för forskningsprojekt eller uppdragsarkeologiska undersökningar, vilket innebär att etablerade samarbeten med arkeologiska aktörer är av hösta vikt. Så småningom hoppas vi se ett landsomfattande undsättningsprojekt, där föreningen är en självklar samarbetspart. Fram till dess tar vi varje möjlighet som erbjuds för att bistå arkeologin med ideell medverkan och utbyta erfarenheter.

Genom detta projekt har vi visat att det finns all möjlighet att med små medel ta hjälp av ideella aktörer även inom uppdragsarkeologin. Man skulle även kunna betrakta hobbyns deltagande som en del i arkeologins publika verksamhet, i enlighet med de nya kulturmiljöpolitiska målen. Den utåtriktade verksamheten inom arkeologin har under senare år skiftat fokus från förmedling och envägskommunikation, mot en mer inkluderande arkeologi, där deltagande och ömsesidigt erfarenhetsutbyte är nyckelord. Vi vill mena att denna politiska inriktning är som gjord för ett fördjupat samarbete med metallsökarhobbyn.

Fotografier av: Michael Lander