Blog Image

Detektoristen

Kontakt:

detektoristen@sverigesmetallsokarforening.se

Medlemmar ur Sveriges Metallsökarförening gästdetekterar för Arkeologikonsult

Senaste nytt Posted on Sun, May 29, 2016 23:28:38

Under några dagar i Maj har en grupp medlemmar ur föreningen haft privilegiet att få gästdetektera på fantastiskt spännande sökmarker. Byn Ströja dyker upp i historiska källor först år 1385, men de arkeologiska spåren vittnar om betydligt äldre aktiviteter på platsen. De äldsta lämningarna utgörs av en stor folkvandringstida hallbyggnad. Detta följs av en bybildning under vendel- och vikingatid.

Idén om ett samarbete väcktes i samband med att yrkesfotografen och SMF-medlemmen Michael Lander fick i uppdrag att utbilda medarbetare från Arkeologikonsult i sina nyinförskaffade detektorer. Micke gjorde uppenbarligen ett gott intryck då han därefter blev erbjuden att återvända tillsammans med en handfull SMF-kollegor, som tillsammans har bidragit med många spännande fynd.

Föreningen vill tacka både Arkeologikonsult och Michael Lander för detta utmärkta initiativ till ett konstruktivt samarbete mellan hobbyn och den svenska arkeologin. Vi hoppas att detta ger ringar på vattnet och öppnar upp för ytterligare samarbeten framöver.

Följ gärna den fortsatta arkeologiska undersökningen genom Arkeologikonsults hemsida och facebook.

http://www.arkeologikonsult.se/aktuella-projekt/stroeja/102-fortsatta-undersoekningar-vid-stroeja
Folkvandringstida guldbrakteat påträffad i Äskatorp, söder om Kungsbacka

Senaste nytt Posted on Fri, April 15, 2016 20:00:08


Under veckan har SMF-anknutna medlemmar ur den Västsvenska Detektorgruppen haft nöjet att genomföra en detektorundersökning i samarbete med arkeologen Bengt Nordqvist inför ett exploateringsprojekt. Detta ägde rum på en synnerligen spännande fyndplats där en bonde år 1867 påträffade en guldbrakteat. Inför undersökningen fanns förhoppningar om att fler fynd kunde dölja sig i jorden och mycket riktigt lyckades den duktiga detektorgruppen lokalisera ytterligare en brakteat.

Guldbrakteater är ett ytterst sällsynt fyndmaterial som bär på en stor kunskapspotential, endast omkring 200 har påträffats i Sverige. Detta exemplar som uppskattas vara från 400-talet e.kr anses föreställa Odin till häst. Den väger ca 4 gram och har sannolikt tillverkats av en romersk solidus. På den brakteat som tidigare påträffats på platsen fanns en runinskrift som gett upphov till minst sagt spännande tolkningar.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/guldfynd-fr%C3%A5n-herulernas-tid-1.190661

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6412025

http://www.svd.se/guldfynd-fran-herulernas-tid/i/senaste

http://hn.se/nyheter/sverige/1.4885687-guldfynd-fran-herulernas-tidKulturmiljölagen (1988:950)

Senaste nytt Posted on Mon, April 11, 2016 20:01:11

Nu publicerar vi vårt remissvar till Riksantikvarieämbetets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och tillstånd till metallsökare enligt kulturmiljölagen (1988:950).

I remissvaret gör vi en gedigen genomgång av den rättsliga utvecklingen kring metallsökare, då det är viktigt för att förstå lagstiftningens syfte. Vidare har vi en rad synpunkter på delar av de föreslagna föreskrifterna. Däribland ett förslag som otvivelaktigt skulle begränsa möjligheten för t.ex. Polismyndigheten att ta hjälp av spetskompetensen inom föreningen vid brådskande insatser.

Ladda ned remissvaret för att läsa mer!


SMF svarade: KLICKA HÄR (pdf)NKD + SMF

Senaste nytt Posted on Mon, January 11, 2016 09:43:05

National Kulturarv Danmark & Sveriges
Metallsökarförening är numera föreningsvänner & till slutet av Maj skall
detaljerna runt det nya förbundet fastlås. Men från och med 2016-01-09 så är
samtliga medlemmar som är med i SMF medlemmar i NKD och vise versa, detta
betyder att vi tillsammans är Skandinaviens största förening med detektorister.
Inom detta nya förbund finns det över 300 medlemmar som är aktiva i Danmark
& Sverige. Vi i SMF är väldigt positiva och förväntansfulla inför dem
kommande åren & vi är övertygade att detta kommer gynna båda parterna till att bevara samt värna
om kulturarvet som ligger dolt i marken.

http://nkdanmark.dk/

http://www.sverigesmetallsokarforening.se/

Ansökan om medlemskap i SMF: http://www.sverigesmetallsokarforening.se/ansokan-om-medlemskap/STÖD!

Senaste nytt Posted on Wed, November 04, 2015 21:36:33

Exakt 2000st ansökningar har gjorts mellan 2015-01-01 och
2015-11-04 som registrerats i digitala diariet på
http://diarium.lansstyrelsen.se/default.aspx som har rubriken: Metallsökare.
Varav 1490st är avslutade med beslut, detta kan jämnföras med tidigare års
total med inkomna ansökningar med beslut:

2008 ~ 200 beslut

2012 ~ 380 beslut

2013 ~ 780 beslut

2014 ~ 1250 beslut

Denna ökning av ansökningar består till ca 90 % av
detektorister som vill nyttja metallsökaren som hobby, vissa län är större ansatta
av ökningen och detta märks även på handläggningstiderna som kan i enstaka fall
vara längre än 12 månader innan ett beslut fattas. Några exempel är Stockholm
som har fått in 309 stycken ansökningar där 115 stycken fortfarande ligger
under statusen handläggning även Södermanland har många oavslutade ärenden 72
stycken av totalt 92 stycken inkomna.

Detta frestar samtliga delaktiga i processen från ansökan
till beslut, hobbyn ser inte att detta är hållbart i längden. Flera exempel på
hur hobbysökning fungerar i grannländerna visar även på att det främjar
kulturarvet positivt och större samarbeten mellan hembygdsgårdar/föreningar
samt museum ökat när amatörer tillsammans med arkeologer samarbetar i projekt
samt håller en öppen dialog.

Vi har nu startat en namninsamling varssyfte är att visa
stöd och uppmärksamma dem strängt åsatta handläggarna där förhållandena med
nuvarande rutiner snarast måste utvärderas och ändras.

Skriv på här:
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10378

HELA LISTAN:

Källa: http://diarium.lansstyrelsen.se/default.aspx , RAÄ

Rubrik: Metallsökare

SKRIV PÅ: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10378Medlemmar från SMF i ett sällsynt samarbete med arkeologin

Senaste nytt Posted on Tue, July 14, 2015 21:21:20


Åtta hobbydetektorister från Sveriges Metallsökarförening deltog i en arkeologisk efterundersökning i Kungsängen utanför Stockholm. Bakgrunden till uppdraget var att en av våra medlemmar under våren påträffade ett ensamfunnet islamiskt silvermynt, präglat i Bagdad under 780-talet. Länsstyrelsen valde att betrakta fyndet som en möjlig indikation på en fornlämning, och stoppade fortsatt sök på fyndplatsen. Vidare togs ett beslut om att en efterundersökning skulle utföras, med syfte att ta reda på om fyndet var en del av en fornlämning, eller ett lösfynd. I kravspecifikationen för uppdraget angavs att undersökningen skulle genomföras i samarbete med upphittaren.

I samråd med arkeologen som tog sig an uppdraget kunde sedan ytterligare ideella deltagare från föreningen inkluderas i projektet. Frédéric Elfver, ansvarig arkeolog för projektet menar att tillskottet i arbetsstyrkan möjliggjorde en högre ambitionsnivå vid undersökningen.
– Utan insatsen från Olle och hans kollegor hade efterundersökningen i Kungsängen varit tvungen att avgränsas till det omedelbara närområdet för det initiala fyndet. Nu fick vi nära nog en helhetsbild av ploglagret (det översta matjordsskiktet) i det aktuella området.

Den 15 juni avsöktes området av Frédéric Elfver, tillsammans med åtta detektorister från SMF. Kommunens parkförvaltning hade bistått med gräsklippning, vilket gav upphov till goda förutsättningar för metallsökning. Vid undersökningen påträffades bland annat ett antal ensamfunna mynt från 17-1900-tal och 9,5kg recent metallskrot. Inget förhistoriskt material påträffades. Länsstyrelsens valde trots det blygsamma resultatet att gå vidare med etapp 2, vilket innebar att ett antal sökschakt drogs över området. Vi väntar fortfarande på resultatet av denna insats.

Vi är glada över att få ha varit en del av detta spännande projekt, och vill tacka både Frédéric Elfver och Länsstyrelsen i Stockholms län som gjorde detta möjligt. Utöver den praktiska nytta som vårt deltagande innebar, vill vi mena att möjligheten till erfarenhetsutbyte och knutna kontakter var minst lika värdefullt.
– Samarbete mellan den svenska arkeologin och metallsökarhobbyn är fortfarande en sällsynt företeelse, men jag hoppas att vi tillsammans kan få till stånd ett bättre samarbetsklimat, eftersom vi alla vinner på det. Menade Frédéric Elfver.

Vi instämmer, och hoppas att denna typ av samarbeten blir vanligare framöver. Sveriges Metallsökarförening verkar för att metallsökarhobbyn ska betraktas som en resurs på flera plan i samhället. På flera områden är föreningen redan en etablerad aktör, och har bl.a. anlitats av Polisen, Missing People, städat stränder i samarbete med Håll Sverige Rent, och hjälpt otal privatpersoner att återförenas med förlorade vigselringar. Vi ser dock även stora behov av vår kompetens och ideella arbetskraft inom kulturmiljövården, inte minst vad gäller det hotade kulturarvet i Sveriges ploglager. Under senare år har insikten om fornsakernas utsatthet i aktivt brukad jordbruksmark blivit allt mer etablerad, både vad gäller de tunga jordbruksmaskinernas, och de försurade jordarnas fördärvande påverkan på fornsakerna. Kulturmiljövården har dock varken ambition eller resurser att undsätta detta hotade kulturarv.

Ploglagrets omrörda kontext erbjuder utmärkta möjligheter för en seriös metallsökarhobby att bidra till att rädda fornsakerna undan destruktion, utan att kontextuell och stratigrafisk information riskerar att gå förlorad. Nuvarande lagstiftning hindrar oss dock att bidra inom detta område på eget initiativ. Detta måste istället ske inom ramen för forskningsprojekt eller uppdragsarkeologiska undersökningar, vilket innebär att etablerade samarbeten med arkeologiska aktörer är av hösta vikt. Så småningom hoppas vi se ett landsomfattande undsättningsprojekt, där föreningen är en självklar samarbetspart. Fram till dess tar vi varje möjlighet som erbjuds för att bistå arkeologin med ideell medverkan och utbyta erfarenheter.

Genom detta projekt har vi visat att det finns all möjlighet att med små medel ta hjälp av ideella aktörer även inom uppdragsarkeologin. Man skulle även kunna betrakta hobbyns deltagande som en del i arkeologins publika verksamhet, i enlighet med de nya kulturmiljöpolitiska målen. Den utåtriktade verksamheten inom arkeologin har under senare år skiftat fokus från förmedling och envägskommunikation, mot en mer inkluderande arkeologi, där deltagande och ömsesidigt erfarenhetsutbyte är nyckelord. Vi vill mena att denna politiska inriktning är som gjord för ett fördjupat samarbete med metallsökarhobbyn.

Fotografier av: Michael LanderStyrelsen informerar

Senaste nytt Posted on Thu, February 26, 2015 09:03:31

Styrelsen informerar

Hej vi har fram tills idag delat ut 131st medlemskort. Och föreningen har just nu över 100st betalande medlemmar, vi ser inte att intresset för hobbyn avtar & vi hoppas att fler ansluter sig till SMF.

SMF presenterades av flertal personer när mötet i Halland genomfördes för några veckor sedan, mer information om detta kommer delges medlemmarna via mail utskick.

I stegen till förbättring har styrelsen tagit fram ett grundunderlag som skall vara basen för kommande träffar angående hur vi skall organisera oss samt uppfylla förväntningar & villkor som ställs mot SMF, detta kommer även göra att arbetet för återrapportering samt säkerställa kvallitet på fyndrapporten ökar. Vissa inköp har gjorts för att underlätta detta, information om detta kommer även här delges i mail utskick.

Remiss svar utifrån http://www.raa.se/foreskrifter-for-tillampning-av-2-kap-kulturmiljolagen-pa-remiss/ SMF arbetar fram ett förslag tillsammans med dess medlemmar. Dock så uppmanas alla att skicka in sitt svar enligt länken ovan.

Våren börjar stå inför knuten & likaså gör en träff, mer information om var när & hur kommer inom närmaste tiden.

/StyrelsenSMF Adventskalender

Senaste nytt Posted on Wed, December 31, 2014 16:37:43

GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI ER ALLA

HÄR NEDAN PRESENTERAS ALLA VINNARE I SMF ADVENTSKALENDER 2014
STORT TACK TILL GULDSTRÖM & MINELAB FÖR ERA FINA GÅVOR!!
SÅ STORT GRATTIS TILL ALLA ER SOM VANN!


VINNARE AV MEDLEMSKAP I SMF:

Jan Ekman
Mattias Braskén
Mikael Arvidsson
John Fagerberg
Daniel Klintholm
Karl-Fredric Frejd
(Vinnare av 1års medlemskap i SMF)


VINNARE AV GARRETT FYNDVÄSKA:

Paul Jacobsen
Merja Lappalainen
Bengt Öhman
Lennart Petterson
Kenneth Jonsson
Thomas Gafvelin
(Fyndväska från Guldström, Zip påsar,
penna, nyckelbricka, fyndkort & handskar)


VINNARE AV MINELAB KIT:

Tomas Andersson
Thomas Widmark
Patrik Svantesson
Jerry Vahér
Martin Steffen
Clifford Hallberg
(Metallsökarväska, keps, piketröja &
vattenflaska)


MINELAB PRESENTKORT HOS GULDSTRÖM:

Kirsi Örnell
Marianne Stjärnsäter
(50 Euro från Minelabs produkter hos http://www.guldstrom.se )


JUL-JACKPOTT:

Jerry Vahér
(Pinpointer från Guldström X.pointer http://www.guldstrom.se/sv/alla-vara-detektorer/xpointer
)


NYÅRSKARAMELLEN:

Mikael Jönsson
(Garmin GPS Etrex 10)

www.minelab.com www.guldstrom.se

VIDEO:
Klicka HÄR för Juldragningen

Klicka HÄR för NyårsdragningNext »